Profil badań

Zainteresowania badawcze Pracowni Regulacji Transkrypcyjnej są bardzo szerokie i koncentrują się z jednej strony wokół molekularnych aspektów przekazywania informacji w układach biologicznych, a z drugiej strony wokół praktycznego wykorzystania technik biologii molekularnej i komórkowej w biotechnologii medycznej i środowiskowej. Rdzeń tematyki badawczej realizowanej w Pracowni to szlaki przekazywania sygnału związane z odpornością wrodzoną i ich modyfikacja w immunomodulacji i immunotoksyczności, enzymatyczne i nieenzymatyczne determinanty homeostazy redoks i ich regulacja przez sygnały komórkowe, biogeneza i regulacja aktywnych transporterów błonowych i ich rola w farmakokinetyce związków naturalnych i funkcjonowaniu tkanek barierowych ze szczególnym naciskiem na barierę krew-mózg, a także zastosowanie nanocząstek do dostarczania leków. Metodyczna ekspertyza badawcza naszego zespołu obejmuje inżynierię genetyczną białek i komórek eukariotycznych, techniki badania oddziaływań białko-białko i białko-kwas nukleinowy, transkryptomikę, zaawansowanie obrazowanie biologiczne i testy przesiewowe o wysokiej zawartości danych, a także konstrukcję i zastosowanie biosensorów opartych na liniach komórkowych. Badania prowadzimy głównie na modelach ludzkich linii komórkowych (w tym stabilnych transfektantów i indukowanych pluripotentnych komórek pnia, które sami generujemy).

Dużą cześć aktywności badawczej Pracowni stanowią współprace naukowe, w których nasi naukowcy wspomagają swoim doświadczeniem i bazą metodyczną tematykę badawczą innych zespołów naukowych. Braliśmy udział w projektach z zakresu immunologii, onkologii i hematologii klinicznej, toksykologii środowiskowej, genetyki populacji, mikrobiologii organizmów patogennych i istotnych środowiskowo, endokrynologii, enzymologii i biochemii, nauki o biomateriałach, formulacji leków, neurobiologii molekularnej, a nawet zoologii i botaniki doświadczalnej i systematycznej. Jesteśmy otwarci na nowe współprace i udział w wieloośrodkowych projektach badawczych, dla których nasze doświadczenie metodyczne i dostęp do zaawansowanej aparatury może stanowić znaczącą korzyść.

Główne kierunki badań, ekspertyza i zakres poszukiwanych współprac naukowych:

  • Ludzkie transportery oporności wielolekowej z nadrodziny ABC: transkrypcyjna regulacja ekspresji, biochemiczna regulacja aktywności, rola w farmakokinetyce związków pochodzących z diety i w terapii przeciwnowotworowej.
  • Ludzkie monocyty i makrofagi: przekazywanie sygnałów i regulacja ekspresji genów w procesie różnicowania, rola homeostazy redoks w funkcji odpornościowej, wpływ immunomodulatorów i immunotoksykantów na aktywność.
  • Nowe źródła środowiskowych zagrożeń toksykologicznych: zaniedbane i niedoceniane toksyny biogenne, pokarmowe i cywilizacyjne.
  • Rzadkie choroby genetyczne człowieka: patofizjologia na poziomie molekularnym i komórkowym, opracowywanie innowacyjnych modeli badawczych.
  • Biofizyka błon biologicznych: wpływ parametrów fizykochemicznych dwuwarstwy lipidowej na funkcjonowanie białek transportowych i sygnałowych, opracowywanie i walidacja nowych metod badawczych.
  • Zaawansowane metody obrazowania biologicznego: mikroskopia konfokalna, testy przesiewowe o wysokiej zawartości danych (HCS), Försterowski rezonansowy transfer energii (FRET), mikroskopia czasu życia fluorescencji (FLIM), mikroskopia superrozdzielcza.
  • Biosensory komórkowe oparte na genach reporterowych, modyfikacjach naturalnych szlaków przekaźnictwa sygnału, białkach fluoryzujących i oddziaływaniach białko-białko.
  • Nanocząstki: farmakodynamika i farmakokinetyka nanoleków i nanobiomateriałów, nanotoksykologia techniczna, medyczna i środowiskowa.
  • Zastosowanie zaawansowanych technik biologii molekularnej i biologii komórki w fizjologii i taksonomii roślin i zwierząt ważnych z punktu widzenia gospodarczego.