Zrealizowane projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane przez Instytut Biologii Medycznej PAN w 2015 roku:

Tytuł projektu
Kierownik
projektu
Okres
realizacji
Przyznane
środki
Instytucja finansująca
Grant N N2011/01/
M/NZ6/01764

Rola interleukiny 8 w patogenezie gruźlicy.
Prof. dr hab.
Jarosław Dziadek
08.12.2011
07.09.2015
701 000
NCN1 Konkurs HARMONIA
Grant 2011/01/
B/NZ3/00194
PAI-1 jako regulator równowagi pomiędzy przeżywalnością a śmiercią w komórkach śródbłonka.
Dr hab.
Joanna Boncela
prof. IBM PAN
07.12.2011
06.12.2015
382 800
NCN1 Konkurs
Grant 2011/02/
A/NZ3/00068

Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail.
Prof. dr hab. Maria Anna Kowalska,
prof. IBM PAN
12.06.2012
12.06.2018
2 460 500
NCN MAESTRO
Grant 2011/03/
B/NZ4/00046

Efekt receptorowego oddziaływania L- i D- mleczanu na komórki raka szyjki macicy. Modulacja przez mleczan naprawy uszkodzeń komórkowego DNA wywołanych chemioterapeutykami.
Dr Waldemar Wagner
14.09.2012
13.09.2015
434 200
NCN OPUS 3
Grant 2012/07/
N/NZ6/02964

Badania znaczenia fikolin w odporności przeciwzakaźnej osób chorych na ostrą białaczkę szpikową, poddawanych chemioterapii

Mgr Anna Sokołowska

25.07.2013
24.07.2016
150 000
NCN PRELUDIUM
Grant 2012/07/
N/NZ4/1770

Modulacja funkcji bariery krew-mózg przez nanocząsteczki – czynniki zagrożenia środowiskowego i nanoterapeutyki.
Dr Anna Kania
25.07.2013
24.07.2016
485 450
NCN OPUS 4
Grant 2012/05/
N/NZ2/00622

Identyfikacja mechanizmu karboksylacji acetylokoenzymu A w komórkach patogennych i niepatogennych szczepów Mycobacterium.
Dr Jakub Pawełczyk
11.02.2013
10.02.2016
149 980
NCN PRELUDIUM
Grant 2013/11/
D/NZ6/02888

Znaczenie „sierocych” białek regulatorowych zaangażowanych w dwuskładnikowy system regulacji transdukcji sygnału w fizjologii i patogenezie komórek gruźliczych Mycobacterium tuberculosis.
Dr Renata Płocińska
16.09.2014
15.09.2017
576 990
NCN SONATA 6
Grant 2013/11/
N/NZ6/03097

Gatunki i szczepu Mycobacterium o różnym składzie ściany komórkowej: rola receptorów wzorców obecności nieswoistej odpowiedzi odpornościowej
Mgr inż. Iwona Karwaciak
16.07.2014
15.07.2016
100 000
NCN PRELUDIUM 6
Grant 2013/11/
B/NZ6/01739

Badanie znaczenia czynników specyficznych dla aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u osób chorych na nowotwory hematologiczne poddawanych autologicznym przeszczepom macierzystych komórek krwiotwórczych.
Dr dr hab.
Maciej Cedzyński,
prof. IBM PAN
04.11.2014
03.11.2017
846 840
NCN OPUS 6
Grant 2014/13/
B/NZ7/02317

Czynniki ryzyka zakażeń wrodzonych i postnatalnych wirusem cytomegalii
Dr Edyta Teresa Paradowska
02.02.2015
01.022018
659 295
OPUS 7
Grant 2014/13/
N/NZ5/03665
Mechanizm i konsekwencje oddziaływania Fikoliny-3 z lidzkimi komórkami nowotworowymi
Mgr Mateusz Michalski
02.02.2015
01.02.2017
99 590
PRELUDIUM 7
2014/13/B/
NZ1/03989
Nowy typ modulatorów receptorów purynergicznych – synteza i badania oddziaływań receptor-ligand
Prof. dr hab.
Zbigniew Leśnikowski
02.02.2015
01.02.2018
856 657
OPUS 7
Grant 2014/15/
B/NZ6/01565
Udział oksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis w modulacji drogi sygnałowej zależnej od TLR2 w makrofagach i neutrofilach ludzkich
Dr hab.
Magdalena Klink,
prof. IBM PAN
01.09.2015
31.08.2018
685 435
OPUS 8
Grant 2014/15/
B/NZ7/01002
Funkcjonalizowanie farmakofory węglowodanowe jako potencjalne leki przeciwgruźlicze – mechanizm działania.
Prof. dr hab.
Jarosław Dziadek
02.09.2015
01.09.2018
610 700
OPUS 8
Grant 2015/16/
T/NZ6/00412
Badanie oddziaływania fikoliny H z lipopolisacharydami bakteryjnymi i efekty biologiczne tych interakcji
mgr Mateusz Michalski
09.09.2015
30.09.2016
110 414
ETIUDA 3
Grant 2014/14/
E/ST5/00577
Cząsteczki wiążące DNA – synteza właściwości interkalatorów DNA zawierających klastery Boru
Dr hab.
Agnieszka Olejniczak,
prof. IBM PAN
01.01.2015
30.09.2019
1 137 670
SONATA BIS
Grant 2015/16/
W/ST5/00413
Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru – nowy materiał dla bionanotechnologii
Prof. dr hab. Zbigniew Jan Leśnikowski
16.11.2015
15.11.2019
3 430 080
SYMFONIA 3
UDA-POIG.
01.03.02-00-043/10,
Tytuł projektu:
Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt.: „Tools and methods useful in characterising the immunooxic activity of xenobiotic substances”.
Prof. dr hab.
Jarosław Dastych
10.05.2011
31.05.2015
45 463
UE/MRR* oraz OPI/NCBiR w ramach POIG
Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do oczyszczania zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej”. Zadania realizowane przez IBM PAN – nr 3, nr 4, nr 5, Akronim: MIKRAZO Obszar naukowy (wg OECD) 4.4.5 – Nauki rolnicze / Biotechnologia rolnicza / Inne – Biotechnologia rolnicza. Dział gospodarki (wg PKD) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
Koordynator
Prof. dr hab.
Jarosław Dziadek
01.11.2012
31.01.2016
Całość:
3 508 720
Zadania: nr 3, nr 4 i nr 5
IBMPAN:
1 712 360
NCBiR w ramach PBS**
„Innowacyjny preparat przeciwko rakowi wątrobo – komórowemu (HCC)”. Akronim: HCC-TOX Obszar naukowy (wg OECD) 3.4.3 – Nauki medyczne / Biotechnologia medyczna / Inne – technologie obejmujące badanie obejmujące funkcjonowania DNA, białek i enzymów i ich wpływów na rozwijanie się chorób i utrzymywanie się dobrego stanu zdrowia (diagnostyka genetyczna i interwencje terapeutyczne, farmakodynamika, terapia genowa). Dział gospodarki (wg PKD) 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
Prof. dr hab.
Jarosław Dastych
01.09.2012
31.12.2015
Całość:
2 293 200
Zadanie nr 3,
IBM PAN:
746 200
NCBiR w ramach PBS**
„Opracowanie polowego testu diagnostycznego wykrywającego zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae”. Akronim: BeeFree Obszar naukowy (wg OECD) 4.3.1 – Nauki rolnicze / Nauki weterynaryjne / Inne – Nauki weterynaryjne. Dział gospodarki (wg PKD) 75.00 – Działalność weterynaryjna
Prof. dr hab.
Jarosław Dastych
18.12.2012
29.02.2016
Całość:
1 069 500
Zad. nr 3 i 4
IBM PAN:
241 800
NCBiR w ramach PBS**
Grant IUVENTUS PLUS IP2011 042571
Białka transdukcji sygnału MtrA i MtrB i ich rola w regulacji podziału komórkowego prątków gruźlicy.
Dr Renata Płocińska
03.04.2012
02.04.2015
359 940
MNiSW
Grant FP7-INFRASTRUCTURES-2010 – 1 nr. 261861 (EU-OPENSCREEN),
European Infrastrukturen of Open Screening Platforms for Chemical Biology. Finansowany w ramach FP7.
Koordynator – Prof. dr hab. Zbigniew J Leśnikowski
01.11.2010
31.10.2015
535 497
7RP- UE
Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis. Molekularne mechanizmy zwłóknienia tkanek. Akronim: MOMENTO Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Biologii Medycznej PAN, University of Bergen
Dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN
01.06.2013
31.05.2016
Całość:
3 923 235
Zadanie nr 2
IBM PAN:
381 093
NCBiR MOMENTO Projekt finansowany z Programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
Grant POMOST/
2013-8/10
How mycobacteria sense and respond to environmental changes: the role of orphan histidine kinases?
POIG Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki.
Dr Renata Płocińska
26.02.2014
31.12.2015
267 300
FNP POMOST 8/20134

*Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
** Program Badań Stosowanych

 

Inne projekty badawcze realizowane w 2015 roku z udziałem pracowników Instytutu Biologii Medycznej PAN

 • Projekt MNiSW nr 2011/01/B/NZ6/00264
  pt.: Badania znaczenia lektyny wiążącej mannan w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów związanym z zakażeniami Yersinia.
  Projekt afiliowany przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  Kierownikiem projektu: Dr Katarzyna Kasperkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego (Katowice)
  Wykonawcy z IBM PAN: Dr hab. Anna Świerzko, prof. IBM PAN., Dr hab. Maciej Cedzyński, IBM PAN, Mgr Marcin Bartłomiejczyk.
 • Projekt NCN nr 2011/03/B/NZ6/00052
  pt.: „Badanie znaczenia czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u dzieci poddanych zabiegom korekcji wad wrodzonych serca z użyciem krążenia pozaustrojowego” (projekt – afiliowany przy I-CZMP; kierownik: Dr Izabela Pągowska-Klimek;
  Wykonawcy z IBM PAN– dr hab. Maciej Cedzyński, prof. IBM PAN, dr hab. Anna Świerzko, prof. IBM PAN, mgr Agnieszka Szala. Okres realizacji 2012-2015.
 • Projekt MNiSW nr N N305 096439
  pt.: Wyjaśnienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy występowaniem toksynogennych zakwitów sinic, a czynnikami abiotycznymi i biotycznymi ze szczególnym uwzględnieniem roli wirusów i bakterii.
  Projekt afiliowany przy: Międzynarodowy Instytut PAN – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
  Kierownikiem projektu: dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek z ERCE
  Wykonawcy z IBM PAN: prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dr hab. Paweł Parniewski, dr inż. Marta Majchrzak
 • Projekt MNiSW nr 2012/07/B/NZ8/03991
  pt.: Zastosowanie komórkowych biosensorów reporterowych w ekotoksykologii sinic: nowe „tarcze” dla bioaktywności.
  Projekt afiliowany przy: Międzynarodowy Instytut PAN – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii
  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek z ERCE
  Wykonawcy z IBM PAN: dr hab. Łukasz Pułaski, dr Dorota Jaros, mgr inż. Iwona Karwaciak.
 • Projekt MNiSW nr N N401 052939
  pt.: Oporność na antybiotyki i właściwości chorobotwórcze uropatogennych szczepów Escherichia coli i Proteus mirabilis – próba korelacji.
  Projekt afiliowany przy: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.
  Kierownikiem projektu: dr Wioletta Adamus-Białek z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wykonawcy z IBM PAN: dr hab. Paweł Parniewski, dr inż. Marta Majchrzak

 

Projekty badawcze, które w 2015 roku zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki:

Tytuł projektu
Kierownik
projektu
Wartość
projekt
Konkurs
NCN
Wgląd w mechanizm odpowiedzi komórek raka jajnika na działanie nukleozydów adeninowych modyfikowanych klasterami metalokarboranów o potencjalnych właściwościach anty-profiperacyjnych i pro-apoptotycznych.
Dr Katarzyna Bednarska
698 400
OPUS 9
Wpływ hipoksji na zdolność komórek tucznych do nasilenia aktywności prozapalnej limfocytów Th17.
Prof. dr hab.
Jarosław Dastych
653 076
OPUS 9
Rola sirtuiny drugiej (SIRT2) w oporności lekowej czerniaków.
Dr Marcin Ratajewski
577 200
OPUS 9
Receptory RIG-I-podobne a zakażenie ludzkim wirusem cytomegalii w łożysku: za dużo tego dobrego?
Mgr Agnieszka Jabłońska
99 840
PRELUDIUM 9