Biblioteka

Instytut Biologii Medycznej PAN posiada bibliotekę naukową znajdującą się w budynku przy ul. Tylnej 3 (o powierzchni 124,15 m2 z ogólnej powierzchni 470,5 m2 przeznaczonej na funkcjonowanie Centralnej Biblioteki Placówek PAN w Łodzi) oraz przy ul. Lodowej 106 (pow. 67  m2).   Gromadzi literaturę fachową, głównie w języku angielskim z następujących dziedzin: biochemia; alergologia; immunologia; farmakologia; neurologia; fizjologia i dziedziny pokrewne oraz biotechnologia; genetyka; wirusologia; mikrobiologia i chemia organiczna. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zbiory obejmują 3 211 woluminów książek oraz 5403 woluminów czasopism. W ramach konsorcjum Elsevier B.V. biblioteka posiada dostęp do elektronicznej wersji ponad 1400 bieżących tytułów czasopism naukowych. Biblioteka Instytutu Biologii Medycznej PAN służy nie tylko pracownikom naukowym macierzystej instytucji. Z jej zbiorów korzystają również studenci i pracownicy łódzkich uczelni i placówek naukowych. W ramach zamówień międzybibliotecznych, wiele unikatowych tytułów czasopism zagranicznych udostępnianych jest bibliotekom i zainteresowanym osobom z całej Polski.

W 2010 roku udostępniono 178 woluminów książek, 131 woluminów czasopism oraz wykonano 429 kserokopii publikacji z czasopism naukowych.

Opiekunem billioteki jest mgr Katarzyna Robowska.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

W Instytucie Biologii Medycznej PAN działa Archiwum Zakładowe gromadzące także dokumentację zlikwidowanych placówek: Centrum Mikrobiologii i Wirusologii oraz Zakładu Amin Biogennych.

Opiekunem Archiwum jest mgr Katarzyna Robowska.