Regulaminy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN

  1. Regulaminu Rady Naukowej IBM PAN na kadencję 2020-2023 => [link]
  2. Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk => [link]
  3. Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk  => [link]
  4. Regulamin Komisji ds. Postępowania w Sprawie Nadania Stopnia Doktora => [link]
  5. Regulamin postępowania Komisji do spraw Stopni Naukowych Instytutu Biologii Medycznej PAN => [link]
  6. Kryteria zatrudniania i awansu, jakie muszą spełniać osoby zatrudniane na stanowiskach naukowych określonych w art. 88.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) w Instytucie Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) => [link]
  7. Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 30 maja 2023 roku Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w sprawie sporządzania dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych w Instytucie Biologii Medycznej PAN zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego oraz zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego Instytutu Biologii Medycznej PAN => [link]
  8. Regulamin oceny pracowników naukowych IBM PAN => [link]