Kierownik

Dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN

e-mail: jboncela@cbm.pan.pl
tel.:
+48 272 36 28

Opis kariery zawodowej

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Łódź, ul. Lodowa 106,

 • Pracownia Proteomiki Komórkowej/Sygnalizacji Komórkowej
 • 2018 – do chwili obecnej – Kierownik Pracowni
 • 2014-2018 – Zastępca Kierownika Pracowni
 • 2013 – do chwili obecnej – profesor nadzwyczajny
 • 2005 – 2013 – adiunkt

Centrum Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk, Łódź, ul. Lodowa 106,

 • Pracownia Biologii Molekularnej
 • 2001- 2004 – adiunkt
 • 1994- 2001 – asystent naukowo-badawczy

Opis kariery naukowej

 • 2013 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna, specjalność biologia molekularna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Tytuł rozprawy: Nowe funkcje biologiczne składników fibrynolizy.

 • 2001 – doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Łodzi
  Tytuł rozprawy: Charakterystyka białek tworzących kompleks z inhibitorem aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1). Promotor prof. C.S. Cierniewski

 • 1994-magister biologii w zakresie mikrobiologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi

 • Project MOMENTO Molecular Mechanism of Tissue Fibrosis. MMP‐dependent modulation of ECM and integrins in HMEC‐1 in early stages of fibrosis (Pol-Nor/202952/5/2013) Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2009–2014. Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lider projektu) prof. dr hab.Jolanta Niewiarowska; Uniwersytet w Bergen, prof. Donald Gulberg; IBM PAN, dr hab. Joanna Boncela (WP5). Okres realizacji: 2013- 2017.

 • PAI-1 jako regulator równowagi pomiędzy przeżywalnością a śmiercią w komórkach śródbłonka. Projekt OPUS nr 2011/01/B/NZ3/00194, NCN, IBM PAN w Łodzi. Okres realizacji: 2011 – 2014.

 • Nowa, wewnętrzna rola inhibitorów aktywatorów plazminogenu w komórkach śródbłonka. Projekt własny nr N301 3386 33, MNiSW, IBM PAN w Łodzi. Okres realizacji 2007-2010.

Udział w projektach jako wykonawca

Wykonawca w 13 projektach (MNiSW, NCN NCBiR), 4 konsorcjach naukowych (projekt polsko-francuski, FP5, FP7) oraz projektu wykonywanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Opieka naukowa

 • Post doc – 1 osoba (2013-2017)
 • Doktoranci – promotorstwo dwóch doktoratów, obrona w 2021, 2022 roku
 • Magistranci – współpromotor 4 i promotor 1 pracy magisterskiej

Członkostwo

 • Komitet Biologii Molekularnej Komórki, kadencja 2020-2023, Polska Akademia Nauk; Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych;

 • The European Association for Cancer Research

 • International Society for Extracellular Vesicles

Inne funkcje

 • Członek Komisji ds. Oceny Pracowników IBM PAN, powołanie przez Radę Naukową IBM PAN na kadencję 2016-2019, 2020-2023

 • Członek Rady Naukowej IBM PAN, 2013 – obecnie

 • Członek zespołu doradczego przy Dyrektorze IBM PAN do spraw związanych z utworzeniem, organizacją i uruchomieniem szkoły doktorskiej przy Instytucie pod nazwą Szkoła doktorska BioMedChem Uniwersytety Łódzkiego o Instytutów PAN w Łodzi, powołanie przez Dyrektora IBM PAN w dniu 10 maja 2019 r

 • Członek Rady Szkoły doktorskiej BioMedChem, powołanie przez JM Rektora UŁ na kadencję 2019-2024

 • Członek Komisji rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej BioMedChem, od 2019 – obecnie

 • Członek Komisji konkursowej przyznającej dotacje celowe na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, powołanie przez Dyrektora IBM PAN

 • Członek Komisji konkursowej do przeprowadzenia rekrutacji stypendystów i osób zatrudnionych na stanowisku post-doc do realizacji projektów finansowanych przez NCN (2016, 2018, 2020, 2021), powołanie przez Dyrektora IBM PAN

 • Członek Komisji ds. Wsparcia Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej IBM PAN, której zadaniem było przygotowanie informacji o IBM PAN do Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej za lata 2017-2021, powołanie przez Dyrektora IBM PAN

 • Koordynator programu PASiFIC (The PASIFIC Navigator) w IBM PAN. PASIFIC to program stypendiów dla pozycji post-doc, realizowany przez PAN w ramach Maria Sklodowska-Curie COFUND (HORIZON 2020).

 • Sekretarz komisji habilitacyjnej

 • Recenzent wniosków złożonych w programie LIDER, NCBiR

 • Recenzent artykułów:
  Wiley:
  Cancer Communication, Journal of Extracellular Vesicles, Molecular Oncology, IUBMB Life, FEBS Letters
  Elsevier:
  Advanced Drug Delivery Reviews, Life Science, Cellular Signalling
  Springer-Nature:
  BMC Cancer, BMC Molecular and Cell Biology, Scientific Reports
  MDPI
  : Cancers, Cells, Molecules, Biomolecules, International Journal of Molecular Science

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Naukowa Dyrektora Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN (Łódź 2001) – za rozprawę doktorską
 • Nagroda im J. K. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (Warszawa 2002) – za najlepszą pracę doświadczalną z biochemii wykonaną w polskim laboratorium
 • Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni m. Łodzi (Łódź 2006) – dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych za badania mechanizmów regulujących fibrynolizę i angiogenezę
 • Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia (Warszawa 2006) – za cykl publikacji dotyczących regulacji ekspresji i aktywności inhibitora aktywatorów plazminogenu typu I w komórkach śródbłonka podczas angiogenezy
 • Grant podróżny przyznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepic i Hemostazy – udział zjeździe w Genewie 2007, dla autora wyróżnionego posteru
 • Grant podróżny przyznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Zakrzepic i Hemostazy – udział zjeździe w Kyoto 2011, dla autora wyróżnionego posteru
 • Nagroda Uznaniowa Dyrektora IBM PAN za publikacje –2008, 2009, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Nagroda JM rektora UMED – 2009 ( za wspólne publikacje z prof. Narbutt), 2017 (za wspólne publikacje z prof. Niewiarowską), 2023 (za wspólną publikację z prof. Brzeziańską-Lasotą)