Aktualnie prowadzone badania

  • Rola pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, wydzielanych przez komórki raka jelita grubego w kształtowaniu elementów niszy metastatycznej guza

  • Rola mikropęcherzyków płytkowych jako nośników cząsteczek sygnałowych w progresji raka jelita grubego

  • Analiza dynamiki powstawania struktur migracyjnych w komórkach nowotworowych nabywających fenotyp mezenchymalny na drodze EMT

  • Mechanizmy nabywania oporności na terapie przez komórki nowotworowe

  • Bioinformatyczna analiza dużych zbiorów danych do opracowania algorytmów wspierających proces wyboru terapii przeciwnowotworowej

NCN:

2022/47/B/NZ5/01962 (OPUS): Rola mikropęcherzyków płytkowych i pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w progresji raka jelita grubego-jak je zahamować lub zamienić w „dobrych” graczy? 2023-2027 Kierownik: prof. dr hab. Maria A. Kowalska

2021/41/B/NZ5/01147 (OPUS): Znaczenie prognostyczne neuromedyny U i jej receptorów w przebiegu nowotworów jelita grubego, rola w metastazie. 2022 – 2026 Kierownik: dr Patrycja Przygodzka

2018/29/B/NZ5/01756 (OPUS): Jak mikropęcherzyki płytkowe wpływają na inwazyjność komórek raka jelita grubego w procesie metastazy. Czy możemy to zmienić? 2019-2023 Kierownik: prof. dr hab. Maria A. Kowalska

2018/02/X/NZ3/00144 (MINIATURA): Opracowanie optymalnego modelu badawczego do projektu „Niekanoniczne funkcje białka ABCC4 w progresji nowotworowej. 2018-2019. Kierownik dr Jakub Kryczka

2016/22/E/NZ3/00341 (SONATA BIS): Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy. 2017-2022. Kierownik Dr Patrycja Przygodzka

2011/02/A/NZ3/00068 (MAESTRO): Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail. 20112-2019. Kierownik prof. dr hab. C.S. Cierniewski/Maria A. Kowalska

2011/01/B/NZ3/00194 (OPUS) PAI-1jako regulator równowagi pomiędzy przeżywalnością a śmiercią w komórkach śródbłonka. 2011-2015.Kierownik Dr hab. Joanna Boncela

Inne

NCBiR. Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Pol-Nor/202952/5/2013. Molecular Mechanisms of Tissue Fibrosis. MOMENTO.2013-2016. Konsorcjum: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Lider), Uniwersytet w Bergen oraz IBM PAN. Kierownik w IBM PAN Dr hab. Joanna Boncela

Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy. BGF SSHN 2016, 876952D. The effect of Snail on MMP-14 status in MC-38. Beneficjent Dr Izabela Papiewska-Pająk.

Polsko-Francuskie Projekty Badawcze we współpracy z INCA i CNRS. INCA/149/2008.Współdziałanie integryn z metaloproteazami podczas wzrostu komórek raka jelita grubego. Proteoglikany oraz ich fragmenty produkowane przez metaloproteazy, ich rola podczas różnicowania komórek macierzystych- znaczenie dla guza i angiogenezy. 2008-2011. Kierownik prof. dr hab. Czesław Cierniewski