Kierownik

Dr hab. n. med. Edyta Paradowska, prof. IBM PAN

e-mail: eparadowska@cbm.pan.pl
tel. +4842 272 36 38
fax +4842 272 36 30

Edukacja i stopnie naukowe

Tytuł magistra biologii, specjalność: mikrobiologia, Uniwersytet Wrocławski.

 • Praca wykonana w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Laboratorium Wirusologii, Wrocław

Stopień doktora nauk biologicznych, specjalność: immunologia, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu

 • Tytuł rozprawy Przeciwwirusowa aktywność hodowli narządowych ludzkiego łożyska z ciąży donoszonej; rola IFN, TNF i IL-6. Promotor: prof. dr hab. n. med. Zofia Błach-Olszewska. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Laboratorium Wirusologii.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, specjalność: biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 • Tytuł cyklu publikacji Identyfikacja markerów molekularnych wirusa cytomegalii związanych z występowaniem zakażeń objawowych u niemowląt

Zatrudnienie

 • 1992 – 1995, asystent, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Wrocław, Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Laboratorium Wirusologii
 • 1995 – 2008, adiunkt, Centrum Biologii Medycznej PAN, Łódź (wcześniej: Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN), Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
 • 2004 – 2015, adiunkt, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź, Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
 • 2016 – obecnie, profesor nadzwyczajny, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź
 • 2019 – obecnie, Kierownik Pracowni Wirusologii, Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź

Wybrane wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską Grant The Royal Society, granty podróżne, nagrody czasopisma i konferencyjne.
 • Autor lub współautor ponad 60 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych, 160 komunikatów konferencyjnych, rozdziałów w monografiach/książkach i dwóch patentów.

Członkostwo  w towarzystwach naukowych i organizacjach zawodowych

 • International Federation of Placenta Associations
 • International Cytokine & Interferon Society
 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
 • Polskie Towarzystwo Wirusologiczne
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Projekty badawcze

Wybrane projekty naukowe

Kierownik i Koordynator projektów badawczych

 • Grant Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego nr PL0270 pt. Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii. Priorytet: Badania naukowe. 2008 –2011, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • NCN nr 2014/13/B/NZ7/02317 pt. Czynniki ryzyka zakażeń wrodzonych i postnatalnych wirusem cytomegalii. 2015 –2018, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi.
 • MNiI nr 3 P05E 001 25 pt. Wpływ polimorfizmu genów wirusa cytomegalii na transmisję zakażeń wewnątrzmacicznych i wybrane właściwości biologiczne wirusa. Odporność wrodzona łożyska. 2003 –2007, Centrum/Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi.
 • KBN nr 4P05E 034 16 pt. Badanie mechanizmu przenoszenia zakażenia wirusem cytomegalii przez łożysko ludzkie. Rola trofoblastów i makrofagów. 1999 –2002, Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi.

Udział w międzynarodowych projektach badawczych

 • Wykonawca w POIG.01.01.02-10-107/09 pt. Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed). 2010 –2014 i licznych krajowych projektach badawczych w dziedzinie wirusologii, immunologii i chemii biologicznej.