Kierownik

dr hab. Marcin Ratajewski, prof. IBM PAN

Orcid: 0000-0001-5391-5843
Email: mratajewski@cbm.pan.pl
Tel. 042 209 33 89

Edukacja

 • 2004 – stopień magistra biologii w zakresie biofizyki, Uniwersytet Łódzki
 • 2009 – stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biofizyki, Uniwersytet Łódzki
 • 2019 – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, specjalność genetyka molekularna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Przebieg pracy naukowej

 • 2004-2018 asystent a następnie adiunkt w Pracowni Regulacji Transkrypcyjnej, Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • 2019 – obecnie, kierownik Pracownik Epigenetyki
 • 2019 – obecnie, profesor nadzwyczajny IBM PAN

Nagrody

 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 2002-2004
 • Medal VERITAS ET LIBERTAS, Łódź, 2004
 • Stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 2010
 • Stypendium dla młodych wybitnych naukowców na lata 2015-2018. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 2015

Projekty badawcze

 1. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. „Poszukiwanie ligandów dla receptora jądrowego RORgamma jako potencjalnych czynników terapeutycznych w chorobach autoimmunologicznych” (nr N N301 507638); lata 2010-2013; kierownik

 2. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus nt. „Poszukiwanie nowych determinant ekspresji ludzkiego genu ABCB8, związanego z opornością wielolekową czerniaków” (grant nr IP2011 045171); lata 2012-2014; kierownik

 3. Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS nt. „Fosforylacja domeny A/B jako mechanizm decydujący o specyficzności substratowej dwóch izoform (RORgamma i RORgammaT) receptora jądrowego RORC.” (nr 2015/19/B/NZ7/03778); lata 2016-2019; kierownik

 4. Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS nt. „Rola sirtuiny drugiej (SIRT2) w oporności lekowej czerniaków.” (nr 2015/17/B/NZ5/00142); lata 2016-2019; kierownik

 5. Grant Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS nt. „Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17 człowieka.” (nr 2015/18/E/NZ5/00733); lata 2016-2020; kierownik

 6. Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS nt. „Zastosowanie sztucznej inteligencji opartej na uczeniu maszynowym do poszukiwania nowych substancji modulujących aktywność receptorów RORgamma/RORgammaT.” (nr 2019/33/B/NZ7/00795); lata 2020-2024; kierownik

 7. Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS nt. „Epigenetyczna immunomodulacja zależna od elementów mikrobiomu. Model pośrednich i bezpośrednich oddziaływań komórek Th17 i Treg ze Staphylococcus aureus w przebiegu łuszczycy.” (nr 2020/37/B/NZ5/01029); lata 2020-2024; kierownik