Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 19 lutego 2024 r. (poniedziałek), o godz. 12.30, w trybie mieszanym [w sali konferencyjnej IBM PAN (budynek przy ul. Lodowej 106) oraz w formie wideokonferencji], odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Filipa Gąsiora, pt.: „Analiza funkcjonalna potencjalnych białek naprawy DNA – Msmeg_1891 i Rv3226c – u prątków z rodzaju Mycobacterium”.

Promotor:
Dr hab. Anna Brzostek, prof. IBM PAN
Promotor pomocniczy:
Dr Przemysław Płociński

Recenzenci:
Prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Małgorzata Marczak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej, streszczenia oraz recenzje są dostępne w sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej PAN (ul. Lodowa 106, p. 104) oraz na stronie www.ibmpan.pl (https://ibmpan.pl/pl/o-instytucie/dzialalnosc-instytutu/obrony-prac-doktorskich/filip-gasior/)

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w obronie w trybie wideokonferencji: Zamiar uczestnictwa należy zgłosić wysyłając wypełnione i podpisane tradycyjnie (skan) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej na adres: sekretariat@cbm.pan.pl, najpóźniej do godz. 16.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego obronę. Zaproszenie do uczestnictwa z linkiem do platformy Microsoft Teams zostanie wysłane na podany
w oświadczeniu adres mailowy.

Z obowiązku zgłaszania uczestnictwa zwolnieni są Członkowie Rady Naukowej i Pracownicy Instytutu Biologii Medycznej PAN, Promotorzy i Recenzenci. Również osoby wskazane (z podaniem imienia, nazwiska i adresu e-mail) przez Kandydata nie są zobowiązane do składania oświadczenia (wysyłając listę tych osób Kandydat poświadcza, że zapoznały się one z treścią Oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej i w całości ją akceptują).

Najnowsze

Wyniki naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

W wyniku przeprowadzonego naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1, po ocenie zgłoszeń, Komisja Konkursowa zarekomendowała następujące instytucje do utworzenia Konsorcjum: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Uniwersytet Łódzki Polskie Towarzystwo…

czytaj więcej
Otwarty nabór na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (IBM PAN) ogłasza otwarty nabór na członków Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu: „KRAJOWY SYSTEM MOLEKULARNEJ DIAGNOSTYKI I MONITOROWANIA GRUŹLICY OPARTY O…

czytaj więcej