Kolokwium habilitacyjne

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 16 lipca 2024 r., o godz. 11.00, w trybie online, odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne

dr Izabeli Papiewskiej-Pająk, nt.: Wybrane czynniki indukujące zmiany prowadzące do progresji nowotworowej w aspekcie oddziaływań komórek raka jelita grubego i komórek mikrośrodowiska guza oraz niszy pre-metastatycznej”.

Skład Komisji:

  • dr hab. Anna Barbara Rymuszka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – przewodnicząca komisji
  • dr hab. Katarzyna Piwocka – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcela Nenckiego Polskiej Akademii Nauk – recenzent komisji
  • prof. dr hab. Jacek Malejczyk – Warszawski Uniwersytet Medyczny | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego – recenzent komisji
  • prof. dr hab. Jarosław Czyż – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – recenzent komisji
  • prof. dr hab. Janusz Szemraj – Uniwersytet Medyczny w Łodzi – recenzent komisji
  • dr hab. Anna Brzostek – Instytut Biologii Medycznej PAN – sekretarz komisji
  • prof. dr hab. Magdalena Klink – Instytut Biologii Medycznej PAN – członek komisji

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w kolokwium: Zamiar uczestnictwa należy zgłosić wysyłając wypełnione i podpisane tradycyjnie (skan) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w publicznym kolokwium habilitacyjnym na adres: sekretariat@cbm.pan.pl, najpóźniej do godz. 16.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego kolokwium. Zaproszenie do uczestnictwa z linkiem do platformy Microsoft Teams zostanie wysłane na podany w oświadczeniu adres mailowy.

Z obowiązku zgłaszania uczestnictwa zwolnieni są Członkowie Rady Naukowej i Pracownicy Instytutu Biologii Medycznej PAN, Członkowie Komisji Habilitacyjnej. Również osoby wskazane (z podaniem imienia, nazwiska i adresu e-mail) przez Kandydata nie są zobowiązane do składania oświadczenia (wysyłając listę tych osób Kandydat poświadcza, że zapoznały się one z treścią Oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej i w całości ją akceptują).

Najnowsze

Kolokwium habilitacyjne

Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi zawiadamia, że 16 lipca 2024 r., o godz. 11.00, w trybie online, odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne dr Izabeli Papiewskiej-Pająk, nt.: „Wybrane czynniki indukujące…

czytaj więcej
Wyniki naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1

W wyniku przeprowadzonego naboru na członka Konsorcjum w konkursie ABM/2024/1, po ocenie zgłoszeń, Komisja Konkursowa zarekomendowała następujące instytucje do utworzenia Konsorcjum: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Uniwersytet Łódzki Polskie Towarzystwo…

czytaj więcej