O Instytucie > Rada naukowa

Rada naukowa


Rada Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN wybrana została zgodnie z art. 56.1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku. Rada w obecnym składzie będzie pełnić swe funkcje w kadencji 2016-2019.

Skład osobowy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN
na kadencję w latach 2016-2019. 

Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Prof. dr hab. Maria Anna Kowalska
 2. Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 3. Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska
 4. Dr hab. Joanna Boncela, prof. nadzw. IBM PAN
 5. Dr hab. Anna Brzostek, prof. nadzw. IBM PAN
 6. Dr hab. Maciej Cedzyński, prof. nadzw. IBM PAN
 7. Prof. dr hab. Magdalena Klink
 8. Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. nadzw. IBM PAN
 9. Dr hab. Edyta Paradowska, prof. nadzw. IBM PAN
 10. Dr hab. Paweł Parniewski, prof. nadzw. IBM PAN
 11. Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. nadzw. IBM PAN
 12. Dr hab. Zofia Sułowska, prof. nadzw. IBM PAN
 13. Dr hab. Anna Świerzko, prof. nadzw. IBM PAN

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej Instytutu przez Wydział Nauk Medycznych PAN:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, czł. koresp. PAN
 2. Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak czł. koresp. PAN
 3. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN

Osoby z tytułem naukowym profesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Prof. dr hab. Ewa Brzezińska-Błaszczyk
 2. Prof. dr hab. Adam Jaworski
 3. Prof. dr hab. Wanda M. Krajewska
 4. Prof. dr hab. Marek Kowalski 
 5. Dr hab. Jolanta Łukasiewicz, Prof. nadzw.
 6. Prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela
 7. Dr hab. n.med. Marek Nowak, Prof. nadzw.
 8. Prof. dr hab. Antoni Różalski
 9. Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
 10. Prof. dr hab. Janusz Szemraj
 11. Prof. dr hab. Lucyna Woźniak
 12. Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Wybrani na zebraniu pracowników naukowych IBM PAN (asystentów i adiunktów) przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy:

 1. Dr Patrycja Przygodzka
 2. Dr Michał Kiełbik

Dyrektor Instytutu i jego Zastępca do spraw naukowych:

 1. Prof. dr hab. Jarosław Dziadek – Dyrektor Instytutu
 2. Prof. dr hab. Jarosław Dastych – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

 

Prezydium Rady Naukowej IBM PAN:

 1. Przewodniczący RN:  Prof. dr hab. Antoni Różalski
 2. Zastępca Przewodniczącego RN: Prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska
 3. Sekretarz RN:  Dr Patrycja Przygodzka
 4. Przewodniczący Komisji do spraw Przyjmowania i Przeprowadzania Obron Rozpraw Doktorskich działającej przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN na kadencję 2012-2015: Dr hab. Maciej Cedzyński, prof. IBM PAN
 5. Przewodnicząca Komisji do spraw Ocen Pracowników Naukowych Zatrudnionych w Instytucie Biologii Medycznej PAN działającej przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN na kadencję 2016-2019: Prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska
 6. Dyrektor Instytutu:  Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 7. Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych:  Prof. dr hab. Jarosław Dastych

 

Komisje działające przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN kadencji w latach 2016-2019.

Rada Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 roku, w głosowaniu tajnym, powołała spośród członków Rady posiadających tytuł lub stopień naukowy doktora habilitowanego Komisję do spraw Przyjmowania i Przeprowadzania Obron Rozpraw Doktorskich działającą przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN na kadencję 2016-2019 w składzie:

 1. Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 2. Prof. dr hab. Jarosław Dastych
 3. Prof. dr hab. Maria Anna Kowalska
 4. Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
 5. Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska
 6. Dr hab. Joanna Boncela, prof. nadzw. IBM PAN
 7. Dr hab. Anna Brzostek, prof. nadzw. IBM PAN
 8. Dr hab. Maciej Cedzyński, prof. nadzw. IBM PAN
 9. Prof. dr hab. Magdalena Klink
 10. Dr hab. Agnieszka B. Olejniczak, prof. nadzw. IBM PAN
 11. Dr hab. Edyta Paradowska, prof. nadzw. IBM PAN
 12. Dr hab. Paweł Parniewski, prof. nadzw. IBM PAN
 13. Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. nadzw. IBM PAN
 14. Dr hab. Zofia Sułowska, prof. nadzw. IBM PAN
 15. Dr hab. Anna Świerzko, prof. nadzw. IBM PAN

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji Rada powierza dr hab. Maciejowi Cedzyńskiemu, prof. IBM PAN, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Prof. dr hab. Magdalenie Klink, Funkcję sekretarza Komisji pełnić będzie dr Patrycja Przygodzka - Sekretarz Rady Naukowej.

 

Rada Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 roku, w głosowaniu tajnym, powołała Komisję do spraw Ocen Pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie Biologii Medycznej PAN działającą przy Radzie Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN na kadencję 2016-2019 w składzie:       

 1. Prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska
 2. Dr hab. Joanna Boncela, prof. IBM PAN
 3. Dr Marcin Ratajewski

 

Funkcję Przewodniczącej Komisji Rada powierza prof. dr hab. Wandzie Małgorzacie Krajewskiej a funkcję Zastępcy Przewodniczącej Komisji dr hab. Joannie Bonceli, prof. IBM PAN.