Struktura > Pracownie > Proteomiki Komórkowej > Aktualnie prowadzone projekty badawcze

Aktualnie prowadzone projekty badawcze


Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy.
Sonata Bis, 2017-2021. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Kierownik – dr Patrycja Przygodzka

W ramach tego projektu podejmujemy próbę identyfikacji funkcji neuromedyny U (NMU) w procesach prowadzących do uzłośliwiania komórek raka jelita grubego i odbytnicy (ang. colorectal cancer, CRC) oraz skupiamy się na działaniu NMU wydzielanego z CRC na wybrane komórki niszy nowotworowej. Obserwacje te pozwolą na poszerzenie wiedzy na temat procesu uzłośliwiania komórek w CRC.
Postaramy się również zweryfikować użyteczność NMU jako celu terapeutycznego, zwłaszcza w sytuacji, gdy modulacja poziomu i działania NMU pozwoliłaby na jednoczesną regulację procesów zachodzących w komórkach nowotworowych jak i komórkach mikrośrodowiska guza. NMU zidentyfikowano dotychczas jako marker stopnia uzłośliwienia raka endometrium oraz prognostycznego wskaźnika złego rokowania w raku piersi, nie ma dotychczas danych na temat funkcji NMU w raku jelita grubegu i odbytnicy. Testując użyteczność NMU jako markera stopnia zaawansowania CRC na poziomie mRNA i białka wpiszemy się w nurt intensywnych poszukiwań nowych potencjalnych markerów prognostycznych i celów terapeutycznych w chorobie o niezwykle intensywnej dynamice zachorowalności i niskim odsetku 5-letnich przeżyć (w Polsce jedynie ok. 44% wg danych za rok 2010).

 

Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail.
MAESTRO, 2012-2018. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
Kierownik – prof. dr hab. Maria Anna Kowalska

Celem projektu MAESTRO jest poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za proces metastazy w nowotworach jelita grubego (CRC). Zaplanowane eksperymenty mają w szczególności zidentyfikować na poziomie molekularnym i komórkowym czynniki wpływające na zainicjowanie i przebieg procesu przerzutowania w kontekście migracji komórek nowotworowych oraz zmian zachodzących w mikrośrodowisku guza. Badamy mechanizmy, które regulują aktywność receptorów komórkowych w procesie przejścia śródbłonkow-mezenchymalnego (EMT), wpływ aktywności metaloproteaz oraz ich inhibitorów na ruchliwość komórek in vitro oraz wzrost guza in vivo jak również wpływ składu pęcherzyków uwalnianych przez komórki rakowe na mikrośrodowisko in vitro (komórki zrębu, śródbłonka i komórki zapalne) oraz in vivo używając mysiego modelu raka jelita grubego. Jedno z zadań projektu, jak zaplanowano, jest częściowo realizowane we Francji we współpracy z Uniwersytetem w Reims.

 

Molecular Mechanism of Tissue Fibrosis.
MOMENTO, 2012-2016. Projekt finansowany z Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
Kierownik – dr hab. Joanna Boncela

Zwłóknienie (z ang. fibrosis) dotyczy szeregu organów takich jak: płuca, nerki, serce, wątroba, trzustka czy skóra. Może też przyjąć niezwykle groźną formę postaci wielonarządowej. Celem projektu MOMENTO jest identyfikacja molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za proces zwłóknienia. Temat ten realizowany jest w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytetem w Bergen (Norwegia). Nasz zespół bada wpływ przejścia śródbłonkow-mezenchymalnego (EndMT) na proces migracji komórek oraz modulacji macierzy pozakomórkowej. Analizowana jest w ekspresja metaloproteaz macierzowych oraz formowanie się struktur migracyjnych. Podosomy i inwadosomy, wraz ze ścieżkami sygnałowymi zaangażowanymi w ich powstawanie, stanowią główny przedmiot naszych badań.

Struktura > Pracownie > Proteomiki Komórkowej > Aktualnie prowadzone projekty badawcze