Profil badań


Badania mechanizmów progresji i chemoodporności raka jajnika oraz poszukiwanie metod jej zwalczania

Zasadniczym elementem zainteresowań badawczych Pracowni Immunologii Doświadczalnej jest zgłębienie mechanizmów odpowiedzialnych za progresję raka jajnika i za jego chemiooporność. Podejmowane są również prace mające na celu poszukiwanie nowych leków wspomagających klasyczną terapię raka jajnika. Dzięki cennej i bardzo owocnej współpracy jaką Pracownia Immunologii Doświadczalnej ma z Kliniką Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi możliwa jest realizacja zadań z wykorzystaniem materiału pochodzącego od chorych (krew, tkanka nowotworowa).

Główne kierunki badań

  1. Poznanie mechanizmów leżących u podstaw progresji nowotworu i jego „ucieczki” spod nadzoru układu odpornościowego ze szczególnym uwzględnieniem badań nad złożonością interakcji pomiędzy komórkami nowotworowymi i komórkami układu odpornościowego.
  2. Poszukiwanie strategii leczenia tego nowotworu obejmujące zastosowanie nowych związków o potencjalnym działaniu terapeutycznym.

Poznanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chemiooproności zarówno pierwotnej jak i nabytej komórek raka jajnika.

(więcej informacji)

Badania interakcji Mycobacterium tuberculosis - fagocyt

Drugi nurt badań, który realizowany jest w Pracowni dotyczy lepszego poznania wzajemnego oddziaływania prątków gruźlicy z komórkami pierwszej linii obrony organizmu człowieka, makrofagami i neutrofilami. Realizowane są także zadania, które dotyczą poszukiwania czynników zjadliwości prątków gruźlicy odpowiedzialnych bądź współodpowiedzialnych za ucieczkę tych bakterii spod nadzoru układu odpornościowego.

Główne kierunki badań

  1. Poszukiwania czynników zjadliwości prątków gruźlicy
  2. Poznanie molekularnych mechanizmów jakimi dysponują makrofagi i neutrofile w odpowiedzi na zakażenie prątkami gruźlicy.

(więcej informacji)