Struktura > Pracownie > Immunologii Doświadczalnej > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania


  1. udział oksydazy cholesterolowej prątków gruźlicy w oddziaływaniu tych bakterii na szlaki sygnałowe w makrofagach i neutrofilach
  2. aktywność prozapalna neutrofilów zakażonych szczepami Mycobacterium tuberculosis
  3. rola szlaku sygnałowego kinaz MAP w oporności komórek raka jajnika na pochodne platyny
  4. ocena oddziaływania nukleozydów adeninowych modyfikowanych metalokarboranami na aktywność biologiczną komórek raka jajnika z uwzględnieniem zdolności tych nukleozydów do uwrażliwianiu komórek raka jajnika na cytotoksyczne działanie cisplatyny
  5. określenie roli receptorów dla adenozyny w uwrażliwianiu komórek raka jajnika na cytotoksyczne działanie cisplatyny przez ligandy receptorów adenozynowych - nukleozydy adeniny i jej pochodne