Struktura > Pracownie > Immunobiologii Zakażeń > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania


  1. Badanie znaczenia czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej (kolektyny: MBL, CL-10; fikoliny: fikolina-1, -2, -3; proteazy serynowe MASP: MASP-1, -2) w szpiczaku mnogim, chłoniaku Hodgkina i chłoniakach nieziarniczych; badanie znaczenia pierwotnych i wtórnych (spowodowanych chemioterapią) zaburzeń syntezy w/w czynników w podatności pacjentów na zakażenia. Badanie zmian ich stężenia w surowicy/aktywności pod wpływem chemioterapii i przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych

  2. Badanie znaczenia fikolin w podatności na zakażenia osób chorych na ostrą białaczkę szpikową, poddawanych chemioterapii

  3. Badanie znaczenia mechanizmów uwarunkowanych genetycznie (polimorfizmy i mutacje  genu FCN2) oraz regulowanych epigenetycznie (mikroRNA) wpływających na ekspresję fikoliny-2 i ich znaczenia w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie.

  4. Badanie oddziaływań kolektyn i fikolin z drobnoustrojami i ich frakcjami komórkowymi oraz biologicznych konsekwencji tych interakcji
Struktura > Pracownie > Immunobiologii Zakażeń > Aktualnie prowadzone badania