Profil badań


 

Podstawowe kierunki badań realizowanych w naszej pracowni dotyczą mechanizmów replikacji i naprawy DNA, transdukcji sygnału, metabolizmu cholesterolu oraz biosyntezy ściany komórkowej mykobakterii przede wszystkim w aspekcie mechanizmów wirulencji prątków gruźlicy. Nasze badania prowadzone są na poziomie mikroorganizmów, ich genów/operonów, genomów, transkryptomów oraz proteomów. W badaniach dotyczących wirulencji prątków gruźlicy wykorzystujemy również metody in vivo.  
W naszych badaniach rutynowo stosujemy ukierunkowaną mutagenezę dla konstrukcji defektywnych mutantów mykobakterii. Zespół nasz posiada obecnie znaczącą kolekcję mutantów M. smegmatis oraz M. tuberculosis, które chętnie udostępniamy dla realizacji wspólnych projektów badawczych.
Nasze zainteresowania naukowe dotyczą interakcji na styku patogen – gospodarz. Naszymi najważniejszymi osiągnięciami było (i) pokazanie, że prątki gruźlicy są zdolne do akumulacji i wykorzystania cholesterolu, (ii) że oksydaza cholesterolowa jest czynnikiem wirulencji M. tuberculosis, a funkcjonalny system utylizacji cholesterolu jest niezbędny dla wewnątrzkomórkowego przeżywania prątków w komórkach fagocytarnych gospodarza, (iii) wyjaśnienie roli AccD6 oraz AccD5 w biosyntezie kwasów mykolinowych szybko- i wolno-rosnących mykobakterii, (iv) zidentyfikowanie ligandów prątków gruźlicy dla elementów układu odpornościowego gospodarza.
W badaniach procesu replikacji i naprawy DNA zweryfikowaliśmy niezbędność wybranych białek tych procesów i ich potencjalną rolę jako tarcz dla nowych tuberkulostatyków (DnaG, LigA, RNaseHI). Nasze badania udowodniły rolę systemu naprawy podwójnych pęknięć DNA (NHEJ; HR) w komórkach mykobakterii.
We współpracy z zespołem dr Rajagopalan oraz dr Madiraju określiliśmy rolę szeregu białek podziałów komórkowych mykobakterii (FtsZ, CwsA, CrgA, Wag31 i in.). Prowadzimy również wspólne badania zmierzające do wyjaśnienia roli regulatorowej systemów dwu-komponentowych mykobakterii (MtrAB, PdtAS).

Jesteśmy również zainteresowani badaniami epidemiologicznymi prątków gruźlicy i prątków nie gruźliczych.