Profil badań


Badania molekularnych podstaw progresji i chemoodporności raka jajnika

Zasadniczym elementem zainteresowań badawczych Pracowni Biologii Molekularnej i Komórkowej jest zgłębienie mechanizmów odpowiedzialnych za progresję i przerzutowanie raka jajnika oraz za jego chemiooporność. Dzięki cennej i bardzo owocnej współpracy jaką Pracownia ma z Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, możliwa jest realizacja zadań z wykorzystaniem materiału pochodzącego od chorych (krew, tkanka nowotworowa).

Główne kierunki badań:

  1. Poznanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chemiooporoności zarówno pierwotnej jak i nabytej komórek raka jajnika.
  2. Poznanie mechanizmów przerzutowania i molekularnych podstaw progresji raka jajnika.
  3. Poszukiwanie czynników prognostycznych/predykcyjnych u chorych na raka jajnika.

(więcej informacji)

 

Badania interakcji Mycobacterium tuberculosis - fagocyt

Drugi nurt badań, który realizowany jest w Pracowni dotyczy lepszego poznania wzajemnego oddziaływania M. tuberculosis z komórkami pierwszej linii obrony organizmu człowieka, makrofagami i neutrofilami. Realizowane są także zadania, które dotyczą poszukiwania czynników zjadliwości prątków gruźlicy odpowiedzialnych bądź współodpowiedzialnych za ucieczkę tych bakterii spod nadzoru układu odpornościowego.

Główne kierunki badań:

  1. Poszukiwanie czynników zjadliwości M. tuberculosis i ich oddziaływania na aktywność funkcjonalną makrofagów
  2. Ocena aktywności bójczej, pro-zapalnej i apoptotycznej neutrofilów ludzkich zakażonych M. tuberculosis.

(więcej informacji)