Struktura > Pracownie > Biologii Molekularnej i Komórkowej > Aktualnie prowadzone badania

Aktualnie prowadzone badania


  1. Poznawanie roli szlaków przekazywania sygnałów komórkowych w inwazyjności i chemiooporności komórek raka jajnika.

  2. Poszukiwanie biomarkerów chemioporności w komórkach raka jajnika.

  3. Ocena oddziaływaniaoksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis na szlaki sygnałowe w makrofagach ludzkich.

  4. Ocena aktywności bójczej, pro-apoptotycznej i pro-zapalnej neutrofilów ludzkich zakażonych Mycobacterium tuberculosis.