Projekt Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt."Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances" nr WND-POIG.01.03.02-00-043/10 realizowany jest dla zgłoszenia patentowego PCT/PL2004/000075 dotyczącego unikalnej technologii w postaci testu Fluorescent Cell Chip (FCC), który wykrywa in vitro działania immunotoksyczne i immunomodulujące substancji chemicznych. FCC opiera się na zastosowaniu zmodyfikowanych genetycznie linii komórkowych, w których ekspresja białka fluoryzującego naśladuje ekspresję wybranych cytokin. Stosowane w tej technologii linie komórkowe są miniaturowymi biosensorami, które fluoryzują gdy po pobudzeniu zwiększają poziom ekspresji interleukiny 2 (IL-2), interleukiny 4 (IL-4), interleukiny 10 (IL-10), lub interferonu γ (IFN-γ) wytwarzając jednocześnie białko fluoryzujące. Badanie w teście FCC polega na inkubacji komórek w obecności rosnących stężeń testowanej substancji i ich analizie za pomocą cytometru przepływowego, który ocenia ich żywotność i mierzy fluorescencję. Badane w teście cytokiny są jednymi z najważniejszych regulatorów układu odpornościowego. Zahamowanie ekspresji IL-2 jest mechanizmem działania najsilniejszych leków immunosupresyjnych, takich jak cyklosporyna A czy FK 506. Ilości produkowanej przez limfocyty IL-4 i IFN-γ ma decydujące znaczenie dla powstawania takich chorób jak alergie, astma, reumatoidalne zapalenie stawów czy stwardnienie rozsiane. IL-10 jest tarczą terapeutyczną w takich chorobach jak leiszmanioza, zapalenie trzustki czy toczeń. Przewaga testu FCC nad konkurencyjnymi technologiami FCC spełnia wymogi wysoko wydajnego testu przesiewowego (HTS), dlatego pozwala na badanie całych bibliotek związków chemicznych. Osiągniętą obecnie praktyczną wydajność testu można określić na możliwość przebadania 200 substancji chemicznych w czasie 1 tygodnia pracy. Zatem test nadaje się do projektów HTS obejmujących biblioteki chemiczne o liczności rzędu 5000 związków. Według naszych szacunków przeprowadzenie podobnego projektu skriningowego w oparciu o analizę ekspresji 4 endogennych cytokin w ustalonych liniach limfocytarnych za pomocą RTPCR lub ELISA wymaga co najmniej 10-krotnie dłuższego czasu i jest co najmniej 5-krotnie tańszy od technologii konkurencyjnych.
Informacja o tym, że badana substancja wykazuje określony profil w teście FCC pozwala na wnioskowanie, że mamy do czynienia z potencjalnym immunostymulatorem lub immunosupresantem. Wykrycie takiej aktywność biologicznej potwierdzone w dodatkowych testach in vitro pozwala zaproponować zastosowania terapeutyczne. Jednocześnie FCC pozwala na wykrywanie potencjalnej immunotoksyczności czyli substancji, które poprzez niepożądaną stymulację układu odpornościowego wywołują alergie i choroby z autoagresji.