Celem projektu Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt."Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances" nr WND-POIG.01.03.02-00-043/10 jest zapewnienie ochrony patentowej nowej technologii do badania immunotoksyczności substancji leczniczych o nazwie Fluorescent Cell Chip – FCC. Instytut Biologii Medycznej PAN (IBM PAN) jest współwłaścicielem praw do zgłoszenia patentowego PCT/PL2004/000075 “Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances”, które chroni tę technologię. W latach 2000 - 2003 Zakład Amin Biogennych PAN, którego następcą prawnym jest IBM PAN, realizował międzynarodowy projekt badawczy prowadzony w ramach 5 Programu Ramowego, którego wynikiem jest przedmiotowe zgłoszenie patentowe. Pozostałymi partnerami ze strony polskiej jest Instytut Medycyny Pracy z Łodzi (IMP) oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej z Warszawy (MIBMiK), który z racji pełnionej w projekcie roli jest głównym zgłaszającym w zgłoszeniu Patentowym. Podmioty realizują równolegle podobne wnioski z działania POIG 1.3.2 tak, by w sumie uzyskać 100% środków potrzebnych do sfinalizowania procedury patentowej i utrzymanie patentu. Prowadzone są negocjacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z przemysłem, w celu przygotowania umów licencyjnych. Proces uzyskiwania ochrony patentowej jest już bardzo zaawansowany, a rozwinięta przez IBM PAN we współpracy z innymi podmiotami technologia jest już przedmiotem komercjalizacji. IBM PAN zamierza pozostać współwłaścicielem patentu i udzielając licencji zachować istotny poziom kontroli nad dalszymi losami tej technologii. Podmiotem, który prowadzi obecnie proces komercjalizacji wynalazku jest Proteon Pharmaceuticals S.A., firma biotechnologiczna o charakterze „spin-off”. Spółka rozpoczęła pozyskiwanie klientów wśród firm farmaceutycznych oraz instytucji akademickich w Polsce i na świecie na usługi badawcze oparte o zastosowanie tej technologii. IBM PAN zamierza wspierać dalsze etapy komercjalizacji technologii, które umożliwią jej wprowadzenie do światowego obiegu gospodarczego. Dla powodzenia tych planów konieczne jest zakończenie rozpoczętych przez IBM PAN postępowań patentowych i uzyskanie ochrony patentowej na kilku głównych rynkach światowych. W swoich dotychczasowych działaniach Proteon Pharmaceuticals poszukiwał klientów wśród firm farmaceutycznych oraz instytucji akademickich w Polsce i na świecie. Ochrona patentowa umożliwi dalsze etapy komercjalizacji technologii, a w szczególności udostępnianie testu FCC na rynkach zagranicznych na zasadzie ograniczonych niewyłącznych licencji. Taki sposób działania wiąże się zamiarem ulokowania tej platformy technologicznej na dynamicznie rozwijającym się rynku technologii High Content Screening (HCS), który jest częścią rynku narzędzi dla badań ADME/Tox. Cały rynek towarów i usług przeznaczonych dla HCS szacuje się obecnie na ponad 100 milionów USD, a Cambridge Health Institute przewiduje jego dynamiczny wzrost spowodowany włączaniem nowych technologii do planów badawczych i rozwojowych dużych firm farmaceutycznych. Przewidując taki rozwój wydarzeń Proteon Pharmaceuticals dąży do przygotowania oferty testu FCC w formacie kompatybilnym z platformami HCS, co wymaga uzyskania patentu, a następnie sprzedaży licencji na komercyjne użytkowanie testu FCC użytkownikom systemów HCS takich jak Cellomics lub  konkurencyjna platforma Becton Dickinson.