Projekty > Projekty POiG > Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt."Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances"

Projekt Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt."Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances"

Projekt Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt."Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances" nr WND-POIG.01.03.02-00-043/10 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R na podstawie umowy nr UDA-POIG.01.03.02-00-043/10-00 z dnia 10.05.2011 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji i Instytutem Biologii Medycznej PAN.


Wartość projektu: 45.463,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 38.643,55 zł
Okres realizacji: 01.01.2007-31.05.2015

Projekty > Projekty POiG > Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt."Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances"