Projekty > Projekty POiG

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 1
Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,

Poddziałanie 1.3.2
Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Projekty > Projekty POiG