Projekty > 7 Program Ramowy > EU-OPENSCREEN

Projekt POL-OPENSCREEN jest częścią projektu EU-OPENSCREEN, rozpoczętego w listopadzie 2010 roku, realizowanego w ramach  Europejskiego Forum Strategii Infrastruktury Badawczej (ESFRI) i w obrębie 7PR.

Dalekosiężnym celem Projektu EU-OPENSCREEN jest zapewnienie Europie i uczestniczącym w projekcie krajom czołowej pozycji w obszarze nauk biologicznych i medycznych oraz stymulowanie badań przemysłowych i komercyjnego wykorzystania europejskiego potencjału w obszarze poszukiwań i wprowadzania nowych leków, a także uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Tematem projektu jest przygotowanie bazy, konstrukcja i eksploatacja pan-europejskiej infrastruktury umożliwiającej tworzenie kolekcji związków chemicznych (przewidywana wielkość centralnej kolekcji to 0.5 miliona związków), wysoko-przepustowe badania przesiewowe, chemiczna synteza i optymalizacja metod otrzymywania związków-kandydatów na nowe leki oraz bioprofilowanie i badania in vivo tych związków. Przyjmuje się, że stworzona baza będzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych placówek naukowych, uczelni jaki i przemysłu farmaceutycznego na ustalonych zasadach.

Jednym z celów obecnego, przygotowawczego etapu, projektu jest opracowanie zasad prawnych otwartego dostępu do zasobów i możliwości stworzonych przez EU-OPENSCREEN w skali europejskiej przy równoczesnym zachowaniu praw do własności intelektualnej partnerów.

Realizacja projektu składa się z następujących etapów: Faza Przygotowawcza (lata 2010-2012), Faza Konstrukcji (2013-2018) oraz Faza Operacyjna (kolejne lata).

Polska, reprezentowana przez krajowe Konsorcjum POL-OPENSCREEN, koordynowane przez IBM PAN,  uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Cele i zadania partnerstwa krajowego są zbieżne z tymi reprezentowanymi przez konsorcjum nardodowe, uwzględniając kompetencje poszczególnych jednostek oraz polską specyfikę i potrzeby.

Polskie konsorcjum POL-OPENSCREEN składa się z Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi (koordynator polskiego konsorcjum i formalny członek projektu EU-OPENSCREEN), Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

 

W dniu 26.04.2013 w hotelu Andels w Łodzi odbędzie się konferencja w ramach projektu EU-OPENSCREEN. W spotkaniu tym wezmą udział: koordynator projektu z FMP (Niemcy), przedstawiciele Instytutu Biologii Medycznej oraz reprezentanci instytucji z Europy Wschodniej i Południowej (Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Macedonia, Rumunia, Słowenia, Turcja), którzy są potencjalnie zainteresowani udziałem w kolejnych fazach projektu EU-OPENSCREEN.

Spotkanie ma na celu prezentację projektu, dotychczasowych osiągnięć konsorcjum projektowego  oraz omówienie możliwości współpracy.

materiały do pobrania -> plakat