O Instytucie > Praca > Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

 ROK 2018:ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISK0 STYPENDYSTY–DOKTORATA
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA GENETYKI I FIZJOLOGII MYCOBACTERIUM:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty - doktoranta do realizacji projektu badawczego nr 2017/25/B/NZ7/01290 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka" w ramach konkursu OPUS 13, Komisja konkursowa zarekomendowała kandydaturę mgr Eweliny Lechowicz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO
ASYSTENTA NAUKOWO - BADAWCZEGO
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA WIRUSOLOGII MOLEKULARNEJ I CHEMII BIOLOGICZNEJ:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta - pracownika naukowo -badawczego do realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej w Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej Biologii Medycznej PAN (oferta nr STATUT/2018/PWMiChB. IBM PAN) wybrana została mgr Katarzyna Budzałek.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISK0
STYPENDYSTY – DOKTORANTA – BIOCHEMIKA
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA WIRUSOLOGII MOLEKULARNEJ I CHEMII BIOLOGICZNEJ


Procedura rekrutacji na stanowisko stypendysty – doktoranta – biochemika do realizacji projektu badawczego 2015/16/W/ST5/00413 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" w ramach konkursu SYMFONIA 3, została zakończona po I etapie ze względu na brak kandydatów.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 2 STANOWISKA
STYPENDYSTÓW – DOKTORANTÓW – CHEMIKÓW
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA WIRUSOLOGII MOLEKULARNEJ I CHEMII BIOLOGICZNEJ


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska stypendystów – doktorantów – chemików do realizacji projektu badawczego 2015/16/W/ST5/00413 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" w ramach konkursu SYMFONIA 3, Komisja konkursowa zarekomendowała wybór kandydatury mgr inż. Aleksandry Kierozalskiej. Drugie stanowisko dla stypendysty – doktoranta chemika ze względu na brak kandydatów, nie zostało obsadzone.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISK0 ASYSTENTA NAUKOWEGO
STANOWISKO TYPU POST-DOC
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA GENETYKI I FIZJOLOGII MYCOBACTERIUM:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta naukowego - stanowisko typu post-doc do realizacji projektu badawczego nr 2017/25/B/NZ1/01290 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka" w ramach konkursu OPUS 13, Komisja konkursowa zarekomendowała kandydaturę dr Eweliny Błaszczyk.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO
ASYSTENTA NAUKOWO - BADAWCZEGO
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA IMMUNOBIOLOGII ZAKAŻEŃ:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta - pracownika naukowo -badawczego do realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej w Pracowni Immunobiologii Zakażeń Instytut Biologii Medycznej PAN (oferta nr STATUT/2018/PIZ IBM PAN) wybrana została mgr Gabriela Gajek.

 ROK 2017:ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 2 STANOWISKA
STYPENDYSTÓW – DOKTORANTÓW – CHEMIKÓW
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA WIRUSOLOGII MOLEKULARNEJ I CHEMII BIOLOGICZNEJ:


Procedura rekrutacji na 2 stanowiska stypendystów – doktorantów – chemików do realizacji projektu badawczego 2015/16/W/ST5/00413 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" w ramach konkursu SYMFONIA 3 została zakończona po I etapie ze względu na brak kandydatów.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO
STYPENDYSTY – DOKTORANTA – BIOLOGA
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA WIRUSOLOGII MOLEKULARNEJ I CHEMII BIOLOGICZNEJ:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty – doktoranta – biologa do realizacji projektu badawczego 2015/16/W/ST5/00413 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" w ramach konkursu SYMFONIA 3, Komisja konkursowa zarekomendowała wybór kandydatury mgr inż. Anna Koperkiewicz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 2 STANOWISKA
STYPENDYSTY – DOKTORANTA
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN,
PRACOWNIA PROTEOMIKI KOMÓRKOWEJ:


W wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska stypendysty – doktoranta do realizacji projektu badawczego nr 2016/22/E/NZ3/00341 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy” (konkurs SONATA BIS-6) wybrane zostały mgr Kamila Soboska i mgr Ewelina Sochacka.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO TYPU POST-DOC
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
PRACOWNIA GENETYKI I FIZJOLOGII MYCOBACTERIUM:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko typu post-doc do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2015/19/B/NZ6/02978 pt. "RecA niezależna odpowiedź prątków gruźlicy na uszkodzenia DNA" (konkurs OPUS 10) wybrana została dr Aneta Ciszewska

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
PRACOWNIA REGULACJI TRANSKRYPCYJNEJ:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty – doktoranta do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2015/19/B/NZ7/03856 pt. "Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków" (konkurs OPUS 10), wybrany został mgr Michał Różański

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO TYPU POST-DOC
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
PRACOWNIA REGULACJI TRANSKRYPCYJNEJ:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko typu post-doc do realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2015/19/B/NZ7/03856 pt. "Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków" (konkurs OPUS 10), wybrany został dr Dawid Grzela

 ROK 2016:ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY - DOKTORANTA
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
PRACOWNIA IMMUNOLOGII KOMÓRKOWEJ:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty – doktoranta w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki nr 2015/17/B/NZ6/04252 pt.: "Wpływ hipoksji na zdolność komórek tucznych do nasilenia aktywności prozapalnej limfocytów Th17" (konkurs OPUS 9) wybrana została mgr Joanna Pastwińska

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKA STYPENDYSTÓW - DOKTORANTÓW
W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN
PRACOWNIA REGULACJI TRANSKRYPCYJNEJ:


W wyniku przeprowadzonych naborów na stanowiska 2 stypendystów – doktorantów w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki nr 2015/18/E/NZ5/00733 pt. "Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17" (konkurs SONATA BIS 5), wybrane zostały następujące osoby:

 1. Anna Sałkowska
 2. Kaja Karaś

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM NABORZE NA STANOWISKO
ASYSTENTA - STAŻ PODOKTORSKI w IBM PAN
W RAMACH KONKURSU Z DNIA 14 LIPCA 2016 r.

INFORMATION ON THE RESULTS OF RECRUITMENT
OF THE ASSISTANT – POST-DOCTORAL FELLOW IN IBM PAN
ACCORDING TO THE ANNOUNCEMENT DATED JULY 14th 2016.


Dnia 23 września 2016 r. Komisja Konkursowa, po ocenie dorobku naukowego wybranych Kandydatek/Kandydatów i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej rekomendowała zatrudnienie na stanowisku asystenta w IBM PAN dr Dijany Saftić i dr Carli Sardo. Na wniosek Kierownika Projektu, ze względu na potrzeby realizacji projektu i wysokie kwalifikacje Komisja rekomendowała zatrudnienie, w ramach planowanego w Projekcie limitu osobomiesięcy, zamiast jednej, obu pierwszych Kandydatek.

The Recruitment Commission evaluated applications of four selected Candidates and interviews were performed in person or via Skype. The session took place at the Institute of Medical Biology PAS on September 23th 2016. The Recruitment Commission recommend employment dr Dijana Saftić and dr Carla Sardo as assistants in the IMB PAS. Commission stressed high qualifications of all Candidates and recommended employment that two Candidates that were the best for the open positions.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM NABORZE NA STANOWISKO
STYPENDYSTY – DOKTORANTA – CHEMIKA w IBM PAN
W RAMACH KONKURSU Z DNIA 14 LIPCA 2016 r.

INFORMATION ON THE RESULTS OF RECRUITMENT
OF THE STUDENT-FELLOW – DOCTORAL STUDENT CHEMIST IN IBM PAN
ACCORDING TO THE ANNOUNCEMENT DATED JULY 14th 2016.


Dnia 23 września 2016 r. Komisja Konkursowa, po ocenie dokumentacji przygotowanej przez wybranego Kandydata i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej rekomendowała Pana Alexandra Ignatova na stanowisko stypendysty-doktoranta chemika w IBM PAN.

The Recruitment Commission, after evaluation of the application and personal interview with the Candidate on the session on September 23th 2016 recommend Mr. Alexander Ignatov as doctoral student programme at IMB PAS.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM NABORZE NA STANOWISKO
ASYSTENTA - STAŻ PODFOKTORSKI w IBM PAN
W RAMACH KONKURSU Z DNIA 14 LIPCA 2016 r.

INFORMATION ON THE RESULTS OF RECRUITMENT
OF THE ASSISTANT – POST-DOCTORAL FELLOW IN IBM PAN
ACCORDING TO THE ANNOUNCEMENT DATED 14th JULY 2016.


Na konkurs zgłosiło się 52 Kandydatów. Dnia 16 września 2016 r. Komisja Konkursowa zapoznała się z przedstawioną dokumentacją i wybrała czterech kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji:

 1. Dijana Saftić
 2. Carla Sardo
 3. Claudio Sperduto
 4. Marian Vicenzi

Fifty two (52) Candidates sent their documents. After evaluation of the applications on the session on the September 16 2016 the Recruitment Commission recommend four (4) Candidates to the second stage of the recruitment process.

 1. Dijana Saftić
 2. Carla Sardo
 3. Claudio Sperduto
 4. Marian Vicenzi

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM NABORZE NA STANOWISKO
STYPENDYSTY – DOKTORANTA – CHEMIKA w IBM PAN
W RAMACH KONKURSU Z DNIA 14 LIPCA 2016 r.

INFORMATION ON THE RESULTS OF RECRUITMENT
OF THE STUDENT-FELLOW – DOCTORAL STUDENT CHEMIST IN IBM PAN
ACCORDING TO THE ANNOUNCEMENT DATED 14th JULY 2016.


Na konkurs zgłosiło się 10 Kandydatów. Dnia 16 września 2016 r. Komisja Konkursowa zapoznała się z przedstawioną dokumentacją i wybrała dwóch Kandydatów do kolejnego etapu rekrutacji w kategorii stypendysta-doktorant chemik:

 1. Alexander Ignatov
 2. Tomasz Kozłowski (zrezygnował z przyczyn osobistych)

Ten (10) Candidates sent their documents. After evaluation of the applications on the session on the September 16 2016 the Recruitment Commission recommend two (2) Candidates to the second stage of the recruitment process.

 1. Alexander Ignatov
 2. Tomasz Kozłowski (resigned due to the personal reasons).

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM NABORZE NA STANOWISKO
STYPENDYSTY – DOKTORANTA – BIOLOGA w IBM PAN
W RAMACH KONKURSU Z DNIA 14 LIPCA 2016 r.

INFORMATION ON THE RESULTS OF RECRUITMENT
OF THE STUDENT-FELLOW – DOCTORAL STUDENT BIOLOGIST IN IBM PAN
ACCORDING TO THE ANNOUNCEMENT DATED 14th JULY 2016.


Na konkurs zgłosiło się 5 Kandydatów. Dnia 16 września 2016 r. Komisja Konkursowa zapoznała się z przedstawioną dokumentacją i nie wybrała żadnego kandydata do kolejnego etapu rekrutacji w kategorii stypendysta-doktorant biolog.

Five (5) Candidates sent their documents. After evaluation of the applications on the session on the September 16 2016 the Recruitment Commission did not recommend any of Candidates to the second stage of the recruitment process.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY DOKTORANTA
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty – doktoranta w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Cząsteczki wiążące DNA- synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających klaster boru" (konkurs SONATA BIS 4), wybrana została pani Daria Różycka.

ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKA NAUKOWE
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:


* Oferta nr 1/2016/Statut/PID – stanowisko ASYSTENTA (1/1 etatu)- Pracownia Immunologii Doświadczalnej IBM PAN
(protokół z II etapu konkursu - oferta 1/2016/Statut/PID)

ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKA NAUKOWE
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:


* Oferta nr 1/2016/Statut/PID – stanowisko ASYSTENTA (1/1 etatu)- Pracownia Immunologii Doświadczalnej IBM PAN
(protokół z I etapu konkursu - oferta 1/2016/Statut/PID)

* Stypendysta - doktorant - chemik w projekcie pt. "Oligopochodne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3
(Wyniki_naboru_styp_chemik_G-79)

 ROK 2015:ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKA NAUKOWE
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:


* Oferta nr 5/2015/Statut/PIZ – stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) – Pracownia Immunobiologii Zakażeń IBM PAN
(protokół z II etapu konkursu – oferta nr 5/2015/Statut/PIZ)

* Oferta nr 4/2015/Statut/PWMiChB – stanowisko ASYSTENTA (1/1 etatu) – Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBM PAN
(protokół z II etapu konkursu – oferta nr 4/2015/Statut/PWMiChB)

* Oferta nr 3/2015/Statut/PID – stanowisko ASYSTENTA (1/1 etatu) – Pracownia Immunologii Doświadczalnej IBM PAN
(protokół z II etapu konkursu – oferta nr 3/2015/Statut/PID IBM PAN)

* Oferta nr 1/2015/Statut/PWMiChB – stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBM PAN
(protokół z II etapu konkursu – oferta 1/2015)

ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKA NAUKOWE
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:


* Cząstki wiążące DNA – synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających klastery boru" (konkurs SONATA BIS 4) - Pracownia Immunobiologii Zakażeń IBM PAN
(protokół z I etapu konkursu – image2016-01-14-100616.pdf)

* Oferta nr 5/2015/Statut/PIZ – stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) – Pracownia Immunobiologii Zakażeń IBM PAN
(protokół z I etapu konkursu – oferta nr 5/2015/Statut/PIZ)

* Oferta nr 4/2015/Statut/PWMiChB – stanowisko ASYSTENTA (1/1 etatu) – Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBM PAN
(protokół z I etapu konkursu – oferta nr 4/2015/Statut/PWMiChB)

* Oferta nr 3/2015/Statut/PID – stanowisko ASYSTENTA (1/1 etatu) – Pracownia Immunologii Doświadczalnej IBM PAN
(protokół z I etapu konkursu – oferta nr 3/2015/Statut/PID IBM PAN)

* Oferta nr 1/2015/Statut/PWMiChB – stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBM PAN
(protokół z I etapu konkursu – oferta 1/2015)

 ROK 2014:ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY DOKTORANTA
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty – doktoranta (2 stanowiska) w projekcie: "Znaczenie sierocych białek regulatorowych zaangażowanych w dwuskładnikowy system regulacji transdukcji sygnału w fizjologii i patogenezie komórek gruźliczych Mycobacterium tuberculosis" (konkurs SONATA 6), wybrane zostały następujące osoby:

 1. Karolina Lewandowska
 2. Magdalena Antczak

ROZSTRZYGNIĘCIE DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKA NAUKOWE
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:

* Oferta Nr 2/2014/Statut/PGiFM – stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(protokół z II etapu konkursu – oferta 2/2014)

* Oferta Nr 3/2014/Statut/PGiFM – stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(protokół z II etapu konkursu – oferta 3/2014)

ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKA NAUKOWE
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:

* Oferta Nr 2/2014/Statut/PGiFM – stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(protokół z I etapu konkursu – oferta 2/2014)

* Oferta Nr 3/2014/Statut/PGiFM – stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(protokół z I etapu konkursu – oferta 3/2014)

* Oferta Nr 4/2014/Statut/PWMiChB – stanowisko ASYSTENTA - Pracownia Wirusologii i Chemii Biologicznej
(protokół z I etapu konkursu – oferta 4/2014)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY DOKTORANTA
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty – doktoranta w projekcie: "How mycobacteria sense and respond to environmental changes: the role of orphan histidine kinases?", dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomost (Działanie 1.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), wybrano panią Karolinę Dadurę.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko stypendysty – studenta w projekcie: "How mycobacteria sense and respond to environmental changes: the role of orphan histidine kinases?", dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomost (Działanie 1.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), wybrano panią Helenę Bogusz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO NAUKOWE
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:

* Oferta Nr 1/2014/IBM PAN - jedno stanowisko ASYSTENTA - Pracownia Immunobiologii Zakażeń

(lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu)

(protokół z II etapu konkursu)

 ROK 2012:ROZSTRZYGNIĘCIE PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKA NAUKOWE
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:

* Oferta Nr 33-34/POIG - dwa stanowiska ASYSTENTA - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej

* Oferta nr 1/MIKRAZO - stanowisko ADIUNKTA - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium

* Oferta nr 2/MIKRAZO - stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium

* Oferty nr l/STATUT/2012 , nr 2/STATUT/2012 - dwa stanowiska ASYSTENTA - Pracownia Proteomiki Komorkowej

* Oferta nr 3/STATUT/2012 - stanowisko ADIUNKTA - Pracownia Proteomiki Komorkowej


(lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW O PRACE NA STANOWISKACH NAUKOWYCH
w INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN:

* Oferta Nr 33-34/POIG - dwa stanowiska ASYSTENTA - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
(protokół z II etapu konkursu)

* Oferta nr 1/MIKRAZO - stanowisko ADIUNKTA - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(protokół z II etapu konkursu)

* Oferta nr 2/MIKRAZO - stanowisko ASYSTENTA (1/2 etatu) - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(protokół z II etapu konkursu)

* Oferty nr l/STATUT/2012 , nr 2/STATUT/2012 - dwa stanowiska ASYSTENTA - Pracownia Proteomiki Komorkowej
(protokół z II etapu konkursu)

* Oferta nr 3/STATUT/2012 - stanowisko ADIUNKTA - Pracownia Proteomiki Komorkowej
(protokół z II etapu konkursu)
O Instytucie > Praca > Wyniki konkursów