O Instytucie > Praca > Archiwum ofert

Archiwum ofert

 ROK 2019:W związku z przystąpieniem Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi do realizacji w latach 2018-2023 projektu POL-OPENSCREEN w ramach "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut ogłasza nabór na następujące stanowiska::

CHEMIK - badawczo-techniczne
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

ADMINISTRATOR BAZ DANYCH - techniczne
(1 stanowisko - 1/2 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

MIKROBIOLOG - techniczne
(1 stanowisko - 1/1 etatu lub 1/2 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

Instytut Biologii Medycznej PAN poszukuje na potrzeby działalności statutowej kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta naukowo-badawczego w Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej:

(oferta nr 1/2019/Statut/PWMiChB IBM PAN)

ASYSTENT - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO - PL)
(Informacje uzupełniające)

 ROK 2018:W związku z przystąpieniem Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi do realizacji w latach 2018-2023 projektu POL-OPENSCREEN w ramach "European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium (EU-OPENSCREEN ERIC)" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut ogłasza nabór na następujące stanowiska::

CHEMIK
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

ADMINISTRATOR BAZ DANYCH
(1 stanowisko - 1/2 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

MIKROBIOLOG - techniczne
(1 stanowisko - 1/1 etatu lub 1/2 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

 

MIKROBIOLOG - badawczo-techniczne
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego.

Pracownik gospodarczy
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Klauzula Informacyjna RODO)

W związku z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu finansowania na realizację projektu nr 2017/25/B/NZ7/01290 pt. "Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka" (konkurs OPUS 13), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych w Instytucie Biologii Medycznej PAN na stanowisku stypendysty doktoranta w Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium:

Stypendysta - doktorant
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Zgoda na przetwarzanie danych)

Instytut Biologii Medycznej PAN poszukuje na potrzeby działalności statutowej kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta naukowo-badawczego w Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej:

(oferta nr STATUT/2018/PWMiChB.IBM PAN)

ASYSTENT - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Klauzula Informacyjna RODO - PL)

(Ogłoszenie konkursowe - EN)

W związku z realizacją interdyscyplinarnego projektu pt. "Oligopochodne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Stypendysta - doktorant - chemik
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(RODO-GDPR - PL)

(Ogłoszenie konkursowe - EN)

 

Stypendysta - doktorant - biochemik
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(RODO-GDPR - PL)

(Ogłoszenie konkursowe - EN)

Instytut Biologii Medycznej PAN, Pracownia Immunobiologii Zakażeń poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta naukowo-badawczego:

W związku z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu finansowania na realizację projektu nr 2017/25/B/NZ1/01290 pt. „Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna charakterystyka” (konkurs OPUS 13), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych w Instytucie Biologii Medycznej PAN i zatrudnienia na stanowisku asystenta naukowego - stanowisko typu post-doc:

POST-DOC - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)
(Zgoda na przetwarzanie danych)

 ROK 2017:W związku z realizacją interdyscyplinarnego projektu pt. "Oligopochodne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Stypendysta - doktorant - chemik
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

 

Stypendysta - doktorant - biolog
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

W związku z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu nr 2016/22/E/NZ3/00341 pt. "Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy" (konkurs SONATA BIS-6), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium naukowe dla 2 doktorantów:

STYPENDYSTA-DOKTORANT - Pracownia Proteomiki Komórkowej
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu finansowania na realizację projektu nr 2015/19/B/NZ6/02978 pt. "RecA niezależna odpowiedź prątków gruźlicy na uszkodzenia DNA" (konkurs OPUS 10), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych na stanowisku typu post-doc:

POST-DOC - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

 ROK 2016:W związku z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu nr 2015/19/B/NZ7/03856 pt. "Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków" (konkurs OPUS 10), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych na stanowisku typu post-doc oraz prowadzenia badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium naukowe dla doktoranta:

POST-DOC - Pracownia Regulacji Transkrypcyjnej
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

 

STYPENDYSTA DOKTORANT - Pracownia Regulacji Transkrypcyjnej
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

W związku z decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: „Wpływ hipoksji na zdolność komórek tucznych do nasilenia aktywności prozapalnej limfocytów Th17” (konkurs OPUS 9), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium dla doktoranta:

STYPENDYSTA DOKTORANT - Pracownia Immunologii Komórkowej
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: "Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17" (konkurs SONATA BIS 5), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium dla doktoranta:

STYPENDYSTA DOKTORANT - Pracownia Regulacji Transkrypcyjnej
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu nr 2015/19/B/NZ7/03856 pt. "Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków" (konkurs OPUS 10), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych na stanowisku typu post-doc oraz prowadzenia badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium naukowe dla doktoranta:

POST-DOC - Pracownia Regulacji Transkrypcyjnej
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

 

STYPENDYSTA DOKTORANT - Pracownia Regulacji Transkrypcyjnej
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: "Cząstki wiążące DNA – synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających klastery boru" (konkurs SONATA BIS 4), istnieje możliwość realizacji badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium dla doktoranta:

STYPENDYSTA DOKTORANT - Laboratorium Skriningowe
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z realizacją interdyscyplinarnego projektu pt. "Oligopochodne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Asystent - staż podoktorski - chemik, chemik bioorganik
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

 

Stypendysta - doktorant - chemik
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

 

Stypendysta - doktorant - biolog
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

W związku z decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: "Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17" (konkurs SONATA BIS 5), istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium dla doktoranta:

STYPENDYSTA DOKTORANT - Pracownia Regulacji Transkrypcyjnej
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z realizacją obowiązków statutowych Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na jedno stanowisko naukowe w Pracowni Immunologii Doświadczalnej w pełnym wymiarze czasu pracy:

ASYSTENT - Pracownia Immunologii Doświadczalnej
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Oferta nr 1/2016/Statut/PID)

 ROK 2015:W związku z realizacją interdyscyplinarnego projektu pt. "Oligopochodne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał do bionanotechnologii"finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SYMFONIA 3, Instytut Biologii Medycznej PAN - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej ogłasza nabór na następujące stanowiska:

Asystent - staż podoktorski - chemik, chemik bioorganik
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

 

Stypendysta - doktorant - chemik
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

 

Stypendysta - doktorant - biolog
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe - PL)
(Ogłoszenie konkursowe - EN)

W związku z decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: "Cząstki wiążące DNA – synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających klastery boru" (konkurs SONATA BIS 4), istnieje możliwość realizacji badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium dla doktoranta:

STYPENDYSTA DOKTORANT - Laboratorium Skriningowe
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe)

Otwarty konkurs na stanowisko naukowe:

ASYSTENT - Pracownia Immunobiologii Zakażeń
(1 stanowisko - 1/2 etatu)

(Oferta nr 5/2015/Statut/PIZ)

Otwarty konkurs na stanowisko naukowe:

ASYSTENT - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Oferta nr 4/2015/Statut/PWMiChB)

W związku z decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: "Cząstki wiążące DNA – synteza i właściwości interkalatorów DNA zawierających klastery boru" (konkurs SONATA BIS 4), istnieje możliwość realizacji badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium dla doktoranta:

STYPENDYSTA DOKTORANT - Laboratorium Skriningowe
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z realizacją obowiązków statutowych Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na jedno stanowisko naukowe w Pracowni Immunologii Doświadczalnej w pełnym wymiarze czasu pracy:

ASYSTENT - Pracownia Immunologii Doświadczalnej
(1 stanowisko - 1/1 etatu)

(Oferta nr 3/2015/Statut/PID)

W związku z realizacją obowiązków statutowych Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na jedno stanowisko naukowe w Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu:

ASYSTENT - Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
(1 stanowisko - 1/2 etatu)

(Oferta nr 1/2015/Statut/PWMiChB)

 ROK 2014:W związku z realizacją obowiązków statutowych Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na jedno stanowisko naukowe w Pracowni Genetyki i Fizjologii Myckbacterium w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu:

ASYSTENT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(1 stanowisko - 1/2 etatu)

(Oferta nr 2/2014/Statut/PGiFM)

W związku z realizacją obowiązków statutowych Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na jedno stanowisko naukowe w Pracowni Genetyki i Fizjologii Myckbacterium w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu:

ASYSTENT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(1 stanowisko - 1/2 etatu)

(Oferta nr 3/2014/Statut/PGiFM)

W związku z realizacją obowiązków statutowych Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na jedno stanowisko naukowe, na czas usprawiedliwionej nieobecności asystenta zatrudnionego w Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej:

ASYSTENT - Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
(1 stanowisko)

(Oferta nr 4.2014/Statut/PWMiChB)

W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomost (Działanie 1.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) na realizację projektu: "How mycobacteria sense and respond to environmental changes: the role of orphan histidine kinases?", istnieje możliwość realizacji badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium dla studenta:

STYPENDYSTA DOKTORANT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z decyzją Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: "Znaczenie sierocych białek regulatorowych zaangażowanych w dwuskładnikowy system regulacji transdukcji sygnału w fizjologii i patogenezie komórek gruźliczych Mycobacterium tuberculosis" (konkurs SONATA 6), istnieje możliwość realizacji badań naukowych w ramach pracy doktorskiej i ubiegania się o stypendium dla doktoranta:

STYPENDYSTA DOKTORANT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(2 stanowiska)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomost (Działanie 1.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) na realizację projektu: "How mycobacteria sense and respond to environmental changes: the role of orphan histidine kinases?", istnieje możliwość ubiegania się o stypendium dla studenta:

STYPENDYSTA STUDENT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z realizacją obowiązków statutowych Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na jedno stanowisko naukowe, na czas usprawiedliwionej nieobecności asystenta zatrudnionego w Pracowni Immunobiologii Zakażeń IBM PAN:

ASYSTENT - Pracownia Immunobiologii Zakażeń
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

W związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomost (Działanie 1.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) na realizację projektu: "How mycobacteria sense and respond to environmental changes: the role of orphan histidine kinases?", istnieje możliwość ubiegania się o stypendium dla studenta i stypendium doktoranta:

STYPENDYSTA STUDENT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

 

STYPENDYSTA DOKTORANT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(1 stanowisko)

(Ogłoszenie konkursowe)

 ROK 2012:W związku z realizacją projektu badawczego: Nr POIG.01.01.02-10-107/09 "Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed)", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Pracowni Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej:

ASYSTENT - Pracownia Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej
(2 stanowiska)

(oferta nr 33-34/POIG)

 

RESEARCH ASSOCIATE - Laboratory of Molecular Virology and Biological Chemistry
(2 positions)

(offer No 33-34/POIG)

W związku z realizacją projektu pt. "Mikrobiologiczne aktywizatory w złożach denitryfikacyjnych stosowanych do oczyszczania zanieczyszczeń azotanowych dla wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej" Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na następujące stanowiska naukowe w Pracowni Genetyki i Fizjologii Mycobacterium:

ADIUNKT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
(oferta nr 1/MIKRAZO)

ASYSTENT - Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium (1/2 etatu)
(oferta nr 2/MIKRAZO)

W związku z realizacją obowiązków statutowych Instytut Biologii Medycznej PAN ogłasza nabór na następujące stanowiska naukowe w Pracowni Proteomiki Komórkowej:

ASYSTENT - Pracownia Proteomiki Komórkowej
(oferta nr 1/STATUT/2012)
(oferta nr 2/STATUT/2012)

ADIUNKT - Pracownia Proteomiki Komórkowej
(oferta nr 3/STATUT/2012)
O Instytucie > Praca > Archiwum ofert